Smile 笑容

卷三十八·礼部上

释奠诗

   《礼记》曰:凡欲立学,必先释奠于先圣先师,及行事,必以币,天子亲学,大昕鼓徵,所以警众也,众至,然後天子至,乃命有司行事,適东序,释奠于先老。

    又曰:凡学,春官释奠于先师,秋冬亦如之,释奠即舍菜,舍菜即祭菜,然则国子入学,以蘋蘩告诚,祀其师,以示敬道也,菜芹之属。

    又曰:天子乃献羔开冰,先荐寝庙,上丁,命乐正习舞,天子乃率公卿,亲往视之,注云,乐官之长也,命舞者,顺万物始出地鼓舞也,将舞,必释奠於先师。


 齐王俭侍皇太子释奠宴诗曰:


礼惟国幹,义实民端,身由业澡,世以教安,
金镕乃器,水术伊澜,渐芳则馥,履冰固寒,
瞽宗务时,泮宫善诱,咨此含生,跻彼仁寿,
淳移雅缺,历兹永久,游艺莫师,独学谁友,
三兆戒辰,八鸾警旦,礼迈仁周,乐超英汉,
神保爰格,祝史斯赞。